Zibin Zheng (Ben)

Selected Publications

Book

 1. Zibin Zheng, Hong-Ning Dai, Mingdong Tang, Xiangping Chen, “Blockchain and Trustworthy Systems, ” Communications in Computer and Information Science 1156, Springer 2020.

  Zibin Zheng, …
  Blockchain…
  ISBN 978-981-15-2776-0


 2. Ching-Hsien Hsu, Sondès Khemiri-Kallel, Kun-Chan Lan, Zibin Zheng, “Internet of Vehicles. Technologies and Services Toward Smart Cities, ” Lecture Notes in Computer Science 11894, Springer 2020.

  Ching-Hsien Hsu, …
  Internet of Vehicles…
  ISBN 978-3-030-38650-4


 3. Zibin Zheng and Michael R. Lyu, “QoS Management of Web Services, ” Springer Verlag, 2013.

  Zibin Zheng, …
  QoS Management…
  ISBN 978-3-642-34206-6


Journal

 1. [IoTJ]: Wuhui Chen, Yufei Chen, Xu Chen, Zibin Zheng*, “Toward Secure Data Sharing for the IoV: A Quality-Driven Incentive Mechanism With On-Chain and Off-Chain Guarantees,” in IEEE Internet of Things Journal (IoTJ), vol. 7, no. 3, pp. 1625-1640, March 2020.

 2. [TCS]: Dan Lin, Jiajing Wu*, Qi Yuan, Zibin Zheng, “Modeling and Understanding Ethereum Transaction Records via A Complex Network Approach”, IEEE Transactions on Circuits and Systems (TCS) II: Express Briefs (2020).

 3. [CEE]: Shaoan Xie, Zibin Zheng, Weili Chen, Jiajing Wu, Hong-Ning Dai*, Muhammad Imranc, “Blockchain for cloud exchange: A survey”, Computers & Electrical Engineering (CEE) 81 (2020): 106526.

 4. [FGCS]: Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hong-Ning Dai*, Weili Chen, Xiangping Chen, Jian Weng, Muhammad Imrand, “An overview on smart contracts: Challenges, advances and platforms”, Future Generation Computer Systems (FGCS) 105 (2020): 475-491.

 5. [OJCS]: Peilin Zheng, Zibin Zheng*, Hongning Dai, “XBlock-ETH: Extracting and Exploring Blockchain Data From Ethereum”, IEEE Open Journal of the Computer Society (OJCS), 2020, Accepted.

 6. [TOTI]: Liang Chen, Jiaying Peng, Yang Liu, Jintang Li, Fenfang Xie, Zibin Zheng*, “Phishing Scams Detection in Ethereum Transaction Network.” ACM Transactions on Internet Technology (TOIT), 2020, Accepted.

 7. [JNS]: Qing Han, JiaJing Wu*, and Zibin Zheng. “Long-Range Dependence, Multi-Fractality and Volume-Return Causality of Ether Market.” Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science (JNS) 30.1 (2020): 011101.

 8. [Access]: Qiheng Zhou, Huawei Huang*, Zibin Zheng*, Jing Bian, “Solutions to Scalability of Blockchain: A Survey”, in IEEE Access, vol. 8, pp. 16440-16455, 2020.

 9. [Access]: Huawei Huang, Jianru Lin, Baichuan Zheng, Zibin Zheng*, Jing Bian, “When Blockchain Meets Distributed File Systems: An Overview, Challenges, and Open Issues,” in IEEE Access, vol. 8, pp. 50574-50586, 2020.

 10. [TIS]: Jie Huang, Chuan Chen*, Fanghua Ye, Weibo Hu, Zibin Zheng, “Nonuniform Hyper-Network Embedding with Dual Mechanism”, ACM Transactions on Information Systems (TIS), 2020 (accept).

 11. [TSC]: Zibin Zheng, Xiaoli Li*, Mingdong Tang*, Fenfang Xie, Michael R. Lyu, “Web Service QoS Prediction via Collaborative Filtering: A Survey,” in IEEE Transactions on Services Computing (TSC), doi: 10.1109/TSC.2020.2995571.

 12. [TR]: Yuan Huang, Xinyu Hu, Nan Jia, Xiangping Chen*, Yingfei Xiong, Zibin Zheng, “Learning Code Context Information to Predict Comment Locations,” in IEEE Transactions on Reliability (TR), vol. 69, no. 1, pp. 88-105, March 2020, doi: 10.1109/TR.2019.2931725.

 13. [ESE]: Yi Xiang, Xiaowei Yang*, Yuren Zhou, Zibin Zheng, Miqing Li, “Going Deeper With Optimal Software Products Selection Using Many-objective Optimization and Satisfiability Solvers”, Empirical Software Engineering (ESE), 2020, 25(1): 591-626.

 14. [IoTJ]: Wuhui Chen, Zhen Zhang, Zicong Hong, Chuan Chen*, Jiajing Wu*, Sabita Maharjan, Zibin Zheng, Yan Zhang, “Cooperative and Distributed Computation Offloading for Blockchain Empowered Industrial Internet of Things”, IEEE Internet of Things Journal (IoTJ), vol. 6, no. 5, Oct. 2019, pp. 8433-8446.

 15. [IoTJ]: Hong-Ning Dai, Zibin Zheng*, Yan Zhang*, “Blockchain for Internet of Things: A Survey”, IEEE Internet of Things Journal (IoTJ), vol. 6, no. 5, Oct. 2019, pp. 8076-8094.7.

 16. [IoTJ]: Kang Liu, Xiaoyu Qiu, Wuhui Chen*, Xu Chen, Zibin Zheng, “Optimal Pricing Mechanism for Data Market in Blockchain-Enhanced Internet of Things,” in IEEE Internet of Things Journal (IoTJ), vol. 6, no. 6, pp. 9748-9761, Dec. 2019.

 17. [IoTJ]: Zhen Zhang, Zicong Hong, Wuhui Chen*, Zibin Zheng, Xu Che, “Joint Computation Offloading and Coin Loaning for Blockchain-Empowered Mobile-Edge Computing,” in IEEE Internet of Things Journal (IoTJ), vol. 6, no. 6, pp. 9934-9950, Dec. 2019.

 18. [IoTJ]: Kang Liu, Wuhui Chen*, Zibin Zheng, Zhenni Li, Wei Liang, “A Novel Debt-Credit Mechanism for Blockchain-Based Data-Trading in Internet of Vehicles,” in IEEE Internet of Things Journal (IoTJ), vol. 6, no. 5, pp. 9098-9111, Oct. 2019.

 19. [TVT]: Chuan Chen, Jiajing Wu, Hui Lin, Wuhui Chen*, and Zibin Zheng, ” A Secure and Efficient Blockchain-based Data Trading Approach for Internet of Vehicles”, IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT), 2019, 68(9): 9110-9121.

 20. [TVT]: Xiaoyu Qiu, Luobin Liu, Wuhui Chen*, Zicong Hong, Zibin Zheng, “Online Deep Reinforcement Learning for Computation Offloading in Blockchain-Empowered Mobile Edge Computing,” in IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT), vol. 68, no. 8, pp. 8050-8062, Aug. 2019.

 21. [Access]: Weili Chen, Zibin Zheng*, Edith Cheuk-Han Ngai, Peilin Zheng, Yuren Zhou, “Exploiting Blockchain Data to Detect Smart Ponzi Schemes on Ethereum”, IEEE Access 7: 37575-37586 (2019)

 22. [Access]: Weilin Zheng, Zibin Zheng*, Xiangping Chen, Kemian Dai, Peishan Li, Renfei Chen, “NutBaaS: A Blockchain-as-a-Service Platform,” in IEEE Access, vol. 7, pp. 134422-134433, 2019.

 23. [TVT]: Zicong Hong, Huawei Huang, Song Guo, Wuhui Chen*, Zibin Zheng, “QoS-Aware Cooperative Computation Offloading for Robot Swarms in Cloud Robotics,” in IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT), vol. 68, no. 4, pp. 4027-4041, April 2019.

 24. [TPDS]: Zicong Hong, Wuhui Chen*, Huawei Huang, Song Guo, Zibin Zheng, “Multi-Hop Cooperative Computation Offloading for Industrial IoT–Edge–Cloud Computing Environments,” in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), vol. 30, no. 12, pp. 2759-2774, 1 Dec. 2019.

 25. [TNNLS]: Fanghua Ye, Chuan Chen*, Zhiyuan Wen, Zibin Zheng, Wuhui Chen, Yuren Zhou, “Homophily Preserving Community Detection”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2019.

 26. [TASLP]: Pairui Li, Chuan Chen*, Wujie Zheng, Yuetang Deng, Fanghua Ye, Zibin Zheng*, “STD: An Automatic Evaluation Metric for Machine Translation Based on Word Embeddings”, IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP), 2019,27(10): 1497-1506.

 27. [TITS]: Zibin Zheng, Yatao Yang, Jiahao Liu, Hong-Ning Dai and Yan Zhang*, “Deep and Embedded Learning Approach for Traffic Flow Prediction in Urban Informatics”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), 2019, 20(10): 3927-3939.

 28. [TPDS]: Zicong Hong, Wuhui Chen, Huawei Huang, Song Guo, and Zibin Zheng, “Multihop Cooperative Computation Offloading for Industrial IoT in IIoT-Edge-Cloud Computing Environments”, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), 2019, 30(12): 2759-2774.

 29. [Network]: Wuhui Chen, Baichuan Liu, Huawei Huang*, Song Guo, Zibin Zheng, “When UAV Swarm Meets Edge-Cloud Computing: The QoS Perspective”, IEEE Network, 2019, 33(2): 36-43.

 30. [IJWGS]: Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen*, Huaimin Wang, “Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey”, International Journal of Web and Grid Services (IJWGS), vol. 14, no. 4, 2018, pp. 352-375. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 955]

 31. [Access]: Zhiwei Lin, Fenghua Ye, Chuan Chen*, Zibin Zheng, “BGN: Identifying Influential Nodes in Complex Networks via Backward Generating Networks,” in IEEE Access 2018, 6: 59949-59962.

 32. [TSC]: Yatao Yang, Zibin Zheng, Xiangdong Niu, Mingdong Tang, Yutong Lu, and Xiangke Liao, “A Location-Based Factorization Machine Model for Web Service QoS Prediction” ,IEEE Transactions on Services Computing, 2018.

 33. [TSMC]: Yuxuan Huang, Jiajing Wu*, Wendi Ren, Chi K. Tse, Zibin Zheng, “Sequential Restorations of Complex Networks After Cascading Failures.”, IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems (TSMC), 2018.

 34. [TII]: Zibin Zheng, Yatao Yang, Xiangdong Niu, Hongning Dai, Yuren Zhou, “Wide & Deep Convolutional Neural Networks for Electricity-Theft Detection to Secure Smart Grids” , IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII), vol. 14, no. 4, 2018, pp. 1606-1615.

 35. [TOSEM]: Yi Xiang, Yuren Zhou, Zibin Zheng, Miqing Li, ” Configuring Software Product Lines by Combining Many-objective Optimization and SAT Solvers,” ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2018, 26(4): 14.

 36. [Neurocomputing]: Rui Li, anghua Ye, Shaoan Xie, Chuan Chen, Zibin Zheng, “Digging into It: Community Detection via Hidden Attributes Analysis” , Neurocomputing, 2018.

 37. [TR]: Guanhong Tao, Zibin Zheng, Ziying Guo, Michael R. Lyu, “MalPat: Mining Patterns of Malicious and Benign Android Apps via Permission-Related APIs” , IEEE Transactions on Reliability (TR), vol. 67, no. 1, 2017, pp. 355-369.

 38. [TSC]: Xiaoliang Fan, Yakun Hu, Zibin Zheng, Patrick Brezillon, Wenbo Chen, “CASR-TSE: Context-aware Web Services Recommendation for Modeling Weighted Temporal-Spatial Effectiveness” , IEEE Transactions on Services Computing, 2017.

 39. [TPDS]: Jieming Zhu, Pinjia He, Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “Online QoS Prediction for Runtime Service Adaptation via Adaptive Matrix Factorization” , IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2017, 28(10): 2911-2924.

 40. [TAAS]: Hongbign Wang, Xin Chen, Qin Wu, Qi Yu, Xingguo Hu, Zibin Zheng, Athman Bouguettaya, “Integrating Reinforcement Learning with Multi-Agent Techniques for Adap-tive Service Composition” , ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, vol. 12, no. 2, 2017, pp. 8:1-8:42.

 41. [TSC]: Ao Zhou, Shangguang Wang, Bo Cheng, Zibin Zheng, “Cloud Service Reliability Enhancement via Virtual Machine Placement Optimization” , IEEE Transactions on Services Computing, vol.10, no.6, 2017, pp. 902-913.

 42. [SEP]: Yuan Huang, Xiangping Chen, Zhiyong Liu, Xiaonan Luo, Zibin Zheng, “Using Discriminative Feature in Software Entities for Relevance Identification of Code Changes” , Journal of Software: Evolution and Process, vol 29, no. 7, pp. 1-15.

 43. [IS]: Zibin Zheng, Fanghua Ye, Ronghua Li, Guihui Ling, Tan Jin, “Finding Weighted K-Truss Communities in Large Networks” , Information Sciences, 2017, 417: 344-360.

 44. [TSC]: Hongbing Wang*, Lei Wang*, Qi Yu, Zibin Zheng, “Learning the Evolution Regularities for BigService-oriented Online Reliability Prediction” , IEEE Transactions on Services Computing, vol. pp, no.99, 2016, pp. 1-14.

 45. [TSE]: Hongbing Wang, Lei Wang, Qi Yu, Zibin Zheng, Athman Bouguettaya, and Michael R. Lyu, “Online Reliability Prediction via Motifs-based Dynamic Bayesian Networks for Service-Oriented Systems” , IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 43, no. 6, 2016, pp. 556-579.

 46. [TNSM]: Mingdong Tang, Zibin Zheng, Guosheng Kang, Jianxun Liu, Yatao Yang, Tingting Zhang, “Collaborative Web Service Quality Prediction via Exploiting Matrix Factorization and Network Map” , IEEE Transactions on Network and Service Management, vol. 13, no. 1, 2016, pp. 126-137.

 47. [TWeb]: Xinyu Wang, Jianke Zhu, Zibin Zheng, Wenjie Song, Yuanhong Shen, and Michael R. Lyu, “A Spatial-Temporal QoS Prediction Approach for Time-aware Web Service Recommendation, ” ACM Transactions on the Web, vol. 10, no. 1, 2016, pp. 7:1-7:25.

 48. [TR]: Jianlong Xu, Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “Web Service Personalized Quality-of-Service Prediction via Reputation-based Matrix Factorization” , IEEE Transactions on Reliability, vol. 65, no.1, pp.1169-1181, 2016.

 49. [TSC]: Jianxun Liu, Mingdong Tang*, Zibin Zheng, Xiaoqing (Frank) Liu, Saixia Lyu, “Location Aware and Personalized Collaborative Filtering for Web Service Recommendation”, IEEE Transactions on Services Computing (TSC), vol. 9, no. 5, 2015, pp. 686-699.

 50. [TSC]: Jingwen Zhou, Zhenbang Chen, Ji Wang, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu, “A Data Set for User Request Trace-Oriented Monitoring and its Applications” , IEEE Transactions on Services Computing, vol. pp, no. 99, 2015, pp. 1-14.

 51. [TCYB]: Jiahai Wang, Ying Zhou, Yong Wang, Jun Zhang, C. L. P. Chen, Zibin Zheng, “Multiobjective Vehicle Routing Problems With Simultaneous Delivery and Pickup and Time Windows: Formulation, Instances, and Algorithms” , IEEE Transactions on Cybernetics, vol. PP, no. 1, 2015, pp. 1-13.

 52. [TSC]: Shangguang Wang, Zibin Zheng, Qibo Sun, Hua Zou, and Fangchun Yang, “Reputation Measurement and Malicious Feedback Rating Prevention in Web Service Recommendation Systems” , IEEE Transactions on Services Computing, vol. 8, no.5, 2015, pp. 755-767.

 53. [TC]: Zibin Zheng and Michael R. Lyu, “Selecting an Optimal Fault Tolerance Strategy for Reliable Service-Oriented Systems with Local and Global Constraints” , IEEE Transactions on Computer , vol. 64, no. 1, 2015, pp. 219-232.

 54. [TCC]: Ao Zhou, Shangguang Wang, Zibin Zheng, Ching-Hsien Hsu, Michael R. Lyu, and Fangchun Yang, “On Cloud Service Reliability Enhancement with Optimal Resource Usage” , IEEE Transactions on Cloud Computing , vol. 4, no. 4, 2014, pp. 452-466.

 55. [TPDS]: Xi Chen, Zibin Zheng, Qi Yu, and Michael R. Lyu, “Web Service Recommendation via Exploiting Location and QoS Information” , IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 25, no. 7, 2014, pp. 1913-1924.

 56. [TSMC]: Yilei Zhang, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu, “An Online Performance Prediction Framework for Service-Oriented Systems” , IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics, Part A, vol. 44, no. 9, 2014, pp. 1169-1181.

 57. [TSC]: Weiwei Qiu*, Zibin Zheng, Xinyu Wang, Xiaohu Yang, and Michael R. Lyu, “Reliability Based Design Optimization for Cloud Migration,” IEEE Transactions on Services Computing (TSC), vol. 7, no. 2, 2014, pp. 223-236.

 58. [TSC]: Zibin Zheng, Yilei Zhang, and Michael R. Lyu, “Investigating QoS of Real-World Web Services” , IEEE Transactions on Services Computing , vol.7, no.1, 2014, pp.32-39.

 59. [TPDS]: Zibin Zheng, Xinmiao Wu, Yilei Zhang, Michael R. Lyu, and Jianmin Wang, “QoS Ranking Prediction for Cloud Services” , IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 24, no. 6, June 2013, pp. 1213-1222.

 60. [TSC]: Huifeng Sun, Zibin Zheng, Junliang Chen, and Michael R. Lyu, “Personalized Web Service Recommendation via Normal Recovery Collaborative Filtering” , IEEE Transactions on Services Computing, vol. 6, no. 4, 2013, pp. 573-579.

 61. [TSMC]: Jian Wu, Liang Chen*, Yipeng Feng, Zibin Zheng, and Mengchu Zhou, “Predicting Quality of Service for Selection by Neighborhood-based Collaborative Filtering,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics (TSMC)-Part A, vol. 43, no. 2, 2013, pp. 428-439.

 62. [TSC]: Zibin Zheng, Hao Ma, Michael R. Lyu, and Irwin King, “Collaborative Web Service QoS Prediction via Neighborhood Integrated Matrix Factorization” , IEEE Transactions on Services Computing, vol. 6, no. 3, July-Sept. 2013, pp. 289-299. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 351]

 63. [TOSEM]: Zibin Zheng and Michael R. Lyu, “Personalized Reliability Prediction of Web Services” , ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 22, no. 2, 2013, pp. 1-28.

 64. [TSC]: Xi Chen, Zibin Zheng, Xudong Liu, Zicheng Huang, Hailong Sun, “Personalized QoS-Aware Web Service Recommendation and Visualization” , IEEE Transactions on Services Computing, vol. 6, no. 1, 2013, pp. 35-47.

 65. [TSMC]: Jian Wu, Liang Chen, Yipeng Feng, Zibin Zheng, Mengchu Zhou, and Zhaohui Wu, “Predicting QoS for Service Selection by Neighborhood-based Collaborative Filtering” , IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics, Part A, vol. 43, no. 2, 2013, pp. 428-439.

 66. [TSC]: Zibin Zheng, Tom Chao Zhou, Michael R. Lyu, and Irwin King, “Component Ranking for Fault-Tolerant Cloud Applications, ” IEEE Transactions on Services Computing, vol. 5, no. 4, 2012, pp. 540-550.

 67. [TSC]: Zibin Zheng, Hao Ma, Michael R. Lyu, and Irwin King “QoS-Aware Web Service Recommendation by Collaborative Filtering” , IEEE Transactions on Services Computing, vol.4, no.2, 2011, pp. 140-152. [ESI Highly Cited Paper, Google Citations: 695]

 68. [EMSE]: Zibin Zheng*, Michael R. Lyu, “An Adaptive QoS-Aware Fault Tolerance Strategy for Web Services”, Springer Journal of Empirical Software Engineering (EMSE), vol. 15, no. 4, 2010, pp. 323-345.

Conference

 1. [WWW]: Weili Chen, Tuo Zhang, Zhiguan Chen*, Zibin Zheng*, Yutong Lu, “Traveling the token world: A graph analysis of Ethereum ERC20 token ecosystem”, Proceedings of The Web Conference (WWW), 2020: 1411-1421.

 2. [IJCAI]: Weili Chen, Xiongfeng Guo, Zhiguan Chen*, Zibin Zheng*, Yutong Lu, “Phishing Scam Detection on Ethereum: Towards Financial Security for Blockchain Ecosystem”, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2020, Accepted.

 3. [JCC]: Weili Chen, Xiongfeng Guo, Zhiguang Chen*, Zibin Zheng*, Yutong Lu, Yin Li, “N-gram Based detection of Ethereum honeypot smart contract.” IEEE International Conference on JointCloud Computing (JCC), 2020, Accepted.

 4. [SIGIR]: Yang Liu, Xianzhuo Xia, Liang Chen, Xiangnan He, Carl Yang, Zibin Zheng, “Certifiable Robustness to Discrete Adversarial Perturbations for Factorization Machines.” International Conference on Research on Development in Information Retrieval (SIGIR), 2020, Accepted.

 5. [WWW]: Liang Chen, Yongjian Ye, Angyu Zheng, Fenfang Xie, Zibin Zheng, Michael R. Lyu. “Incorporating geographical location for team formation in social coding sites.” World Wide Web (WWW), 2020, 23(1): 153-174.

 6. [AAAI]: Jiezhu Cheng, Kaizhu Huang, Zibin Zheng, “Towards Better Forecasting by Fusing Near and Distant Future Visions”, AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020 : 3593-3600.

 7. [DASFAA]: Angyu Zheng, Liang Chen*, Jianrong Tao, Changjie Fan, Zibin Zheng, “Keep You from Leaving: Churn Prediction in Online Games”, International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), 2020 (accept)

 8. [INFOCOM]: Weili Chen, Jun Wu, Zibin Zheng, Chuan Chen, Yuren Zhou , “Market Manipulation of Bitcoin: Evidence from Mining the Mt. Gox Transaction Network” , in Proc. The 2019 IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM), Paris, France, 29 April - 2 May 2019.

 9. [ICPC]: Yuan Huang, Queping Kong, Nan Jia, Xiangping Chen*, Zibin Zheng, “Recommending Differentiated Code to Support Smart Contract Update”, IEEE International Conference on Program Comprehension (ICPC). IEEE, 2019: 260-270.

 10. [SOSE]: Peilin Zheng, Zibin Zheng, Weili Chen*, Jing Bian, Jianxun Eileen Yang*, “EtherShare: Share Information in JointCloud Environment Using Blockchain-Based Smart Contracts,” 2019 IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE), San Francisco East Bay, CA, USA, 2019, pp. 233-2335.

 11. [SOSE]: Weili Chen, YueJin Xu, Zibin Zheng, Yuren Zhou, Jianxun Eileen Yang*, Jing Bian*, “Detecting Pump and Dump Schemes on Cryptocurrency Market Using An Improved Apriori Algorithm”, IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE). IEEE, 2019: 293-2935.

 12. [ASE]: Jinyang Liu, Jieming Zhu, Shilin He, Pinjia He*, Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “Logzip: Extracting Hidden Structures via Iterative Clustering for Log Compression,” 2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE), San Diego, CA, USA, 2019, pp. 863-873.

 13. [ICSE-SEIP]: Jieming Zhu, Shilin He, Jinyang Liu, Pinjia He, Qi Xie, Zibin Zheng*, “Tools and Benchmarks for Automated Log Parsing”, 2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP). IEEE, 2019: 121-130.

 14. [IJCAI]: Zitai Chen, Chuan Chen*, Zong Zhang, Qingsong Zou, Zibin Zheng, “Variational Graph Embedding and Clustering with Laplacian Eigenmaps”, International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI). AAAI Press, 2019: 2144-2150.

 15. [IJCAI]: Liang Chen,Yang Liu, Xiangnan, Lianli Gao, Zibin Zheng*, “Matching User with Item Set: Collaborative Bundle Recommendation with Deep Attention Network”, International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), AAAI Press, 2019: 2095-2101.

 16. [IJCAI]: Wanshan Zheng, Zibin Zheng, Hai Wan*, Chuan Chen*, “Dynamically Route Hierarchical Structure Representation to Attentive Capsule for Text Classification”, International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), AAAI Press, 2019: 5464-5470.

 17. [AAAI]: Zitai Chen, Chuan Chen*, Zibin Zheng, Yi Zhu (Meitu), “Tensor Decomposition for Multilayer Networks Clustering” , Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2019, 33: 3371-3378.

 18. [CIKM]: Yatao Yang, Jun Tan, Hongbo Deng, Zibin Zheng*, Yutong Lu, Xiangke Liao, “An Active and Deep Semantic Matching Framework for Query Rewrite in E-Commercial Search Engine.” Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM). 2019.

 19. [ICWS]: Fenfang Xie, Shenghui Li, Liang Chen*, Yangjun Xu, Zibin Zheng, “Generative Adversarial Network Based Service Recommendation in Heterogeneous Information Networks”, International Conference on Web Services (ICWS). IEEE, 2019: 265-272.

 20. [ICDM]: Fanghua Ye, Chuan Chen, Zibin Zheng, Rong-Hua Li, Jeffrey Xu Yu, “Discrete Overlapping Community Detection with Pseudo Supervision ”, IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2019

 21. [WWW]: Weili Chen, Zibin Zheng, Jiahui Cui, Edith Ngai, Peilin Zheng, Yuren Zhou, “Detecting Ponzi Schemes on Ethereum: Towards Healthier Blockchain Technology” , Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2018: 1409-1418.

 22. [ICSE-SEIP]: Peilin Zheng, Zibin Zheng*, Xiapu Luo, Xiangping Chen, Xuanzhe Liu, “A Detailed and Real-time Performance Monitoring Framework for Blockchain Systems”, in Proc. the 2018 International Conference on Software Engineering (ICSE-SEIP), Gothenburg, Sweden, May. ACM, 2018: 134-143.

 23. [ICSE]: Weili Chen, Zibin Zheng*, Mingjie Ma, Pinjia He, Peilin Zheng, Yuren Zhou, “Efficient Blockchain-based Software Systems via Hierarchical Bucket Tree”, in Proc. the 2018 International Conference on Software Engineering (SHORT), Gothenburg, Sweden, May. 2018.

 24. [SOSE]: Weili Chen, Mingjie Ma, Yongjian Ye, Zibin Zheng*, Yuren Zhou, “IoT Service Based on JointCloud Blockchain: The Case Study of Smart Traveling”, in Proc. the 2018 IEEE Symposium on Service-Oriented System Engineering (SOSE), Bamberg, Germany, March. 2018, pp. 216-221.

 25. [FSE]: Yuan Huang,Nan Jia, Xiangping Chen*,Kai Hong, Zibin Zheng, “Salient-Class Location:Help Developers Understand Code Change in Code Review” , Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering. ACM, 2018: 770-774.

 26. [ICML]: Shaoan Xie, Zibin Zheng, Liang Chen, Chuan Chen, “Learning semantic representations for unsupervised domain adaptation” International Conference on Machine Learning. 2018: 5419-5428.

 27. [ICSE]: Fenfang Xie, Liang Chen*, Dongding Lin, Chuan Chen, Zibin Zheng*, Xiaola Lin, “Group Preference based API Recommendation via Heterogeneous Information Network”, in Proc. the 2018 International Conference on Software Engineering (ICSE), Gothenburg, Sweden, May.2018.

 28. [SIGMOD]: Ronghua Li, Fanghua Ye, Jeffrey Xu Yu, Xiaokui Xiao, Nong Xiao, Zibin Zheng, “Skyline Community Search in Multi-valued Networks”, in Proc. the 2018 ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD), Houston, Texas, USA, Jun. 2018, pp. 457-472.

 29. [ICWS]: Fenfang Xie, Liang Chen*, Yongjian Ye, Zibin Zheng, Xiaola Lin, “Factorization Machine based Service Recommendation on Heterogeneous Information Networks”, in Proc. the 2018 IEEE International Conference on Web Services (ICWS), San Francisco, USA, July. IEEE, 2018: 115-122

 30. [ICSOC]: Liang Chen, Angyu Zheng, Yinglan Feng, Fenfang Xie, and Zibin Zheng, “Software service recommendation base on Collaborative Filtering Neural Network model”, in Proc. International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC), Springer, Cham, 2018: 388-403.

 31. [ICSOC]: Fenfang Xie, Liang Chen*, Yongjian Ye, Yang Liu, Zibin Zheng, Xiaola Lin, “A Weighted Meta-graph based Approach for Mobile Application Recommendation on Heterogeneous Information Networks”, in Proc. International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC), Springer, Cham, 2018: 404-420.

 32. [ICDM]: Fanghua Ye, Shenghui Li, Zhiwei Lin, Chuan Chen*, Zibin Zheng, “Adaptive Affinity Learning for Accurate Community Detection”, in Proc. the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), Singapore, November 17-20, 2018

 33. [CIKM]: Fanghua Ye, Chuan Chen, Zibin Zheng, “Deep Autoencoder-like Nonnegative Matrix Factorization for Community Detection”, in Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), ACM, 2018: 833-842.

 34. [ICBD]: Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, Huaimin Wang, “An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends”, in Proc. IEEE 6th International Congress on Big Data (ICBD), Hawaii, USA, Jun. 2017, pp. 557-564. [2018 Top Blockchain Papers, Google Citations: 1194]

 35. [ICSOC]: Fanghua Ye, Jiahao Liu, Chuan Chen, Guohui Ling, Zibin Zheng*, Yuren Zhou, “Efficient Influential Individuals Discovery on Service-Oriented Social Networks: A CommunityBased Approach”, in Proc. the 2017 International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC), Malaga, Spain, Nov. 2017, pp.605-613

 36. [ICWS]: Jieming Zhu, Pinjia He, Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “CARP: Context-Aware Reliability Prediction of Black-Box Services”, in Proc. 24rd IEEE International Conference on Web Services (ICWS), Hawaii, USA, Jun. 2017, pp. 17-24.

 37. [ICSOC]: Yaoming Wu, Fenfang Xie, Liang Chen, Chuan Chen, Zibin Zheng, “An Embedding Based Factorization Machine Approach for Web Service QoS Prediction”, in Proc. the 2017 International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC), Malaga, Spain, Nov. 2017, pp.272-286

 38. [ICWS]: Chen Wu, Weiwei Qiu, Xinyu Wang, Zibin Zheng, Xiaohu Yang, “Time-Aware and Sparsity-Tolerant QoS Prediction based on Collaborative Filtering”, in Proc. 23rd IEEE International Conference on Web Services (ICWS), short paper, San Francisco, USA, Jun. 2016, pp. 637-640.

 39. [ICWS]: Jieming Zhu, Pinjia He, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu, “A Privacy-Preserving QoS Prediction Framework for Web Service Recommendation”, in Proc. 22nd IEEE International Conference on Web Services (ICWS), New York, USA, June 2015, pp. 241-248.

 40. [ICDM]: Tingting Liang, Liang Chen, Haochao Ying, Zibin Zheng, and Jian Wu, “Crowdsourcing based API Search via Leveraging Twitter Lists Information”, in Proc. IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), PhD Forum, Atlantic City, NJ, USA, Nov. 2015.

 41. [ICWS]: Pinjia He, Jieming Zhu, Zibin Zheng, Jianlong Xu, and Michael R. Lyu, “Locationbased Hierarchical Matrix Factorization for Web Service Recommendation”, in Proc. 21st IEEE International Conference on Web Services (ICWS), Alaska, USA, June 27-July 2, 2014, pp. 297-304.

 42. [ISSRE]: Jingwen Zhou, Zhenbang Chen, Ji Wang, Zibin Zheng and Wei Dong, “A Runtime Verification Based Trace-Oriented Monitoring Framework for Cloud Systems”, in Proc. 25th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), Student Paper, Naples, Italy, Nov. 3-6, 2014, pp. 152-155.

 43. [ICSOC]: Hongbing Wang, Chen Xin, Wu Qin, Qi Yu, and Zibin Zheng, “Integrating OnPolicy Reinforcement Learning with Multi-Agent Techniques for Adaptive Service Composition”, in Proc. 12th International Conference on Service Oriented Computing (ICSOC), Paris, France, Nov.3-6, 2014, pp. 154-168.

 44. [ICDCS]: Jieming Zhu, Pingjia He, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu, “Towards Online, Accurate, and Scalable QoS Prediction for Runtime Service Adaptation”, in Proc. 34th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), Madrid, Spain, June 30-July 3, 2014, pp. 318-327.

 45. [ICWS]: Qi Yu, Zibin Zheng, and Hongbing Wang, “Trace Norm Regularized Matrix Factorization for Service Recommendation”, in Proc. 20th IEEE International Conference on Web Services (ICWS), Santa Clara Marriott, CA, USA, June 27-July 2, 2013, pp.34-41.

 46. [ICSOC]: Liang Chen, Yilun Wang, Qi Yu, Zibin Zheng, and Jian Wu, “WT-LDA: User Tagging Augmented LDA for Web Service Clustering”, in Proc. 11th International Conference on Service Oriented Computing (ICSOC), Berlin, Germany, December 2-5, 2013, pp. 162-176.

 47. [WWW]: Jian Wu, Liang Chen, Yanan Xie, and Zibin Zheng, “Titan: A System for Effective Web Service Discovery”, in Proc. 21th International World Wide Web Conference (WWW), Demo Track, 2012. pp.441-444.

 48. [ICWS]: Jieming Zhu, Yu Kang, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu, “WSP: A Network Coordinate based Web Service Positioning Framework for Response Time Prediction”, in Proc. 19th IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 2012. pp.90-97.

 49. [ICSOC]: Liang Chen, Zibin Zheng, Yipeng Feng, Jian Wu, and Michael R. Lyu, “WSTRank: Ranking Tags to Facilitate Web Service Mining”, in Proc. 10th International Conference on Service Oriented Computing (ICSOC), Shanghai, China, Nov. 12-15, 2012. pp.574-581.

 50. [DSN]: Zibin Zheng, Jian Wang, Ziyu Zhu, “A General Anomaly Detection Framework for Internet of Things”, in Proc. 41st IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), Fast Abstract, Hong Kong, June 27-30, 2011.

 51. [ICWS]: Huifeng Sun, Zibin Zheng, Junliang Chen, Michael R. Lyu, “NRCF: A Novel Collaborative Filtering Method for Service Recommendation”, in Proc. 9th IEEE International Conference on Web Services (ICWS), Work-in-progress track, Washington D.C. US, July 4-9, 2011.

 52. [ISSRE]: Yilei Zhang, Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “WSPred: A Time-Aware Personalized QoS Prediction Framework for Web Services”, in Proc. 22nd IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), Hiroshima, Japan, Nov. 29-Dec. 02, 2011, pp. 210-219.

 53. [ICSOC]: Liang Chen, Liukai Hu, Zibin Zheng, Jian Wu, “WTCluster: Utilizing Tags for Web Services Clustering”, in Proc. 9th International Conference on Service Oriented Computing (ICSOC), Paphos, Cyprus, Dec. 5-8, 2011, pp. 204-218.

 54. [SRDS]: Yilei Zhang, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu, “Exploring Latent Features for MemoryBased QoS Prediction in Cloud Computing”, in proc. 30th IEEE International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), Madrid, Spain, Oct.4-7, 2011, pp. 1-10.

 55. [ICSE]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “Collaborative Reliability Prediction of Service-Oriented Systems” , in Proc. 32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering, Cape Town, South Africa, May 2-8, 2010, pp. 35-44. [Acceptance Rate: 52/380=13.7%, ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award]

 56. [ICWS]: Zibin Zheng, Yilei Zhang, and Michael R. Lyu, “Distributed QoS Evaluation for Real-World Web Services, ” in Proc. 8th International Conference on Web Services, Miami, Florida, USA, July 5-10, 2010, pp. 83-90. [Acceptance Rate: 39/221=17.6%, Best Student Paper Award]

 57. [ISSRE]: Zibin Zheng, Tom Chao Zhou, Michael R. Lyu, and Irwin King, “FTCloud: A Component Ranking Framework for Fault Tolerant Cloud Applications,” in Proc. 21st IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), CA, US, Nov. 1-4, 2010, pp.398-407.

 58. [SRDS]: Zibin Zheng, Yilei Zhang, and Michael R. Lyu, “CloudRank: A QoS-Driven Component Ranking Framework for Cloud Computing”, in proc. 29th IEEE International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), New Delhi, India. Oct.31-Nov.3, 2010, pp. 184-193.

 59. [DSN]: Zibin Zheng and Michael R. Lyu, “A Collaborative Quality Ranking Framework for Cloud Components”, in Proc. 40th IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), fast abstract, Chicago, Illinois, USA, June 28-July 01, 2010.

 60. [ICWS]: Yilei Zhang, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu, “WSExpress: A QoS-aware Search Engine for Web Services,” in Proc. 8th International Conference on Web Services (ICWS), Miami, Florida, USA, July 5-10, 2010, pp.91-98.

 61. [ICWS]: Zibin Zheng, Hao Ma, Michael R. Lyu, Iwrin King, “WSRec: A Web Service Recommender System using Collaborative Filtering”, in Proc. 7th International Conference on Web Services (ICWS), Los Angeles, USA, July 6-10, 2009, pp. 437-444.

 62. [DSN]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “A QoS-Aware Fault Tolerant Middleware for Dependable Service Composition”, in Proc. 39th IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), Lisbon, Portugal, June 29-July 02, 2009, pp. 239-248.

 63. [ISSRE]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “A QoS-Aware Middleware for Fault Tolerant Web services”, in Proc. 19th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), Seattle, USA, Nov. 11-14, 2008, pp. 97-106.

 64. [ICWS]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “A Distributed Replication Strategy Evaluation and Selection Framework for Fault Tolerant Web Services”, in Proc. 6th IEEE International Conference on Web Services (ICWS), Beijing, China, Sept. 23-26, 2008, pp. 145-152.

 65. [DSN]: Zibin Zheng, Michael R. Lyu, “WS-DREAM: A Distributed Reliability Assessment Mechanism for Web Services”, in Proc. 38th IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), Anchorage, Alaska, USA, Jun. 24-27, 2008, pp. 392-397.

Professional Activities

Members

 • Fellow, IET
 • Senior Member, IEEE/CCF
 • Member, ACM

Founding Chair

 • Services Society Young Scientists Forum (China)

Guest Editor

General Co-Chair

PC Co-Chair

Workshop Chair

Publicity Chair

 • The 3rd International Conference on Internet of Vehicles (IoV), 2016
 • The 21st IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 2014
 • The 11st IEEE International Conference on Services Computing(SCC), 2014
 • The 7th IEEE International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 2014
 • The 3rd IEEE International Congress on Big Data (Bigdata), 2014
 • 2014 International Conference on Informative and Cybernetics for Computational Social Systems (ICCSS), 2014

Demo and Poster Chair

 • ACM/IFIP/UXENIX International Conference on Middleware, 2013

Chair of Special Tracks

Honors & Awards

 • [2019] Second Prize of Ministry of Education Natural Science Award
 • [2019] Second Prize of Wu Wen Jun AI Science & Technology Award
 • [2019] IET Fellow
 • [2018] Top50 Influential Papers in Blockchain
 • [2016] IEEE Senior Member
 • [2016] Young Pearl River Scholar
 • [2015] ACM China Rising Star Nomination Award
 • [2015] ACM Guangzhou Rising Star Award
 • [2014] Outstanding Leadership Award, IOV'14
 • [2013] CUHK Young Scholars Dissertation Award (At most 3 Recipients per year at CUHK)
 • [2012] Merit Increment Under Performance-linked Reward Scheme, CUHK
 • [2011] Outstanding Thesis Award, Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong (One recipient per year)
 • [2011] Research Fellowship, The Chinese University of Hong Kong
 • [2010] IBM Ph.D. Fellowship, 2010-2011
 • [2010] First Runner-up Award, IEEE HK Postgraduate Student Research Paper Competition 2010
 • [2010] Best Student Paper Award, ICWS'10 (Top 1%)
 • [2010] ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award, ICSE'10 (Top 1.3%)
 • [2009] Best Paper Award Nomination, Invited for Journal Publication, ICWS2009 (Top 2%)
 • [2008] Best Paper Award Nomination, Invited for Journal Publication, ICWS2008 (Top 2%)
 • [2008] Best Papers Invited for Journal Publication, ISSRE'08 (4/116=Top 3.5%) 
cv.txt · Last modified: 2020/08/04 21:03 (external edit)     Back to top
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki